Die visie, missie en kernwaardes van ons skool.

 

VISIE

Opvoedende onderrig en geheelskoolontwikkeling

 

MISSIE

STRATEGIESE DOELWITTE

 • Waardes en Dissipline
 • Vestig en verbeter ‘n waardegedrewe instelling
 • Bou gesonde verhoudings as waardegedrewe skool
 • Skep trots, toegewydheid en bou karakter deur die volgende kernwaardes :
 • Respek, Verantwoordelikheid, Entoesiasme, Uithouvermoë
 • Integriteit en Betroubaarheid
 • Bou en versterk positiewe gedrag en optrede deur voortdurende intervensie

Akademie

 • Doelgerigte inspirerende onderrig en voortdurende leer
 • Handhaaf hoë akademiese standaarde
 • Inklusiewe onderrig en konsessies vir leerlinge met leergeremdhede en akademiese agterstande

Infrastruktuur

 • Vestig en verbeter ‘n veilige en estetiese leeromgewing
 • Onderhou en verbeter die skoolterrein, geboue en ander infrastruktuur

Tegnologie

 • Skep en uitbou van leeromgewing waar tegnologie bydra tot doelgerigte onderrig, leer en ontwikkeling van effektiewe stelsels

Menslike Hulpbronne

 • Skep geleenthede waar personeel kan ontwikkel en eienaarskap neem om waarde tot die skool te voeg
 • Bevorder kwaliteit, professionele groei en uitnemendheid by die personeel
 • Streef na ‘n gesonde geestelike en maatskaplike skoolgemeenskap

Data

 • Skep en verbeter inligtingstelsels waar leerder-, ouer- en personeelbesonderhede volledig, korrek en op datum is
 • Verskaf belangrike statistiek en inligting aan die Mpumalanga Onderwysdepartement


Finansies / Finances

 • Verantwoordbare finansiële bestuur soos bepaal deur die Finansiële Beleid en rolspelers binne die Beheerliggaam, Dagbestuur en Skoolbestuur

“Ken Hom en leef”
“Een lewe, leef dit!”

 

VISION- AND MISSION STATEMENTS


MISSION

Educational education and whole school development.

STRATEGIC OBJECTIVES

Values ​​and discipline

 • The expansion / establishment of a value-driven institution.
 • We strive to build and develop healthy relationships through an effective character building program.
 • We build and invest and take care of the spiritual well-being and interests of the Laeveld school community (parents, staff and learners).
 • We create pride, dedication and character through the six core values:
 • Respect, Responsibility, Enthusiasm, Endurance, Integrity and Reliability
 • As a school we build and strengthen positive behavior and action through continuous intervention.


Academy

 • Targeted, inspirational teaching and learning.
 • Maintain high academic standards, focusing on lifelong learning.
 • Inclusive teaching and concessions for learners with learning disabilities and academic backlogs.


Infrastructure

 • Extension and establishment of a safe and aesthetic learning environment.
 • Maintaining and improving the school's terrain, buildings and infrastructure.


Technology

 • Create and expand a learning environment where technology contributes to effective teaching and learning as well as the development of effective systems.

Human resources

 • Create opportunities where the staff develops, take ownership and add value to the school.
 • Promote quality, professional growth and excellence in the staff.
 • Create opportunities for team building.


Data

 • Create and improve information systems where learner, parent and staff information is complete, correct and up to date and meaningful.
 • Provide important statistics and / or information to the Mpumalanga Education Department, important role-players and individuals.

Finance

 • Effective financial management as determined by the Financial Policy of the school and role players within the Governing Body, Executive Committee and School Management Team and organizers within the school. “Know Him and live” 
“ One life, live it”

 

DSC 0082 DSC 0121 DSC 0401