BELEID:  VERKIESING VAN PREFEKTE

 • Die doel van hierdie beleid is om die prefekter verkiesings prosedure vas te stel, sodat dit elke jaar dieselfde sal geskied.
 • Daar word 13 seuns - en 13 dogters prefekte aan die einde van elke jaar verkies wat sal dien op die prefekteraad van die volgende jaar.
 • Gedurende die middel van Oktober moet elke Gr 6 leerder vir ‘n tydperk van een week ‘n naamplaatjie dra sodat  leerders die kandidate kan identifiseer vir wie hy / sy wil stem as prefek.
 • Na saalopening op ‘n Maandag word die Gr 6 leerders aan die senior leerders van die skool voorgestel op die verhoog. Die voorstelling vind alfabeties plaas in klasverband, soos die name op die stembriewe verskyn. Die dogters word eers voorgestel en daarna die seuns.
 • Die Gr 5, 6 en 7 leerders van die skool stem vir die 13 kandidate van sy / haar keuse. Seuns stem vir seuns en dogters stem vir dogters.
 • Personeel en die huidige jaar se  prefekte stem vir 13 seuns en 13 dogters.
 • Kiesers dui ook op die stembrief sy / haar keuse van ‘n hoofseun / hoofdogter aan. Die personeel kry ook die geleentheid om te stem, mits die betrokke personeellid al die kandidate ken. Personeel is welkom om, of vir seuns, of vir dogters, of vir albei te stem.
 • Die stemme word apart getel en gekontroleer deur die Gr 6 personeel.
 • Naamlys word opgestel volgens die stem uitslae.
 • Kandidate met die meeste stemme is no 1 en die res volg numeries.
 • Al drie partye se stembriewe word op dieselfde wyse hanteer. Die kandidaat met die laagste totale punt het dus die meeste stemme behaal. Die twee Engelse kandidate van elke geslag met die meeste stemme is ook op die kortlys.
 • ‘n Kortlys word saamgestel in alfabetiese volgorde en  word voorgehou aan ‘n vergadering wat bestaan uit die Gr 6 personeel en die bestuurspan sowel as personeel wat die leierskamp bygewoon het. 
 • Die vergadering het die reg om ‘n leerder wat nie op die kortlys is nie, by die kortlys te voeg indien daar gevoel word dat die betrokke leerder wel kan dien op die prefekte raad. Niemand mag egter van die lys verwyder word nie.
 • Na ‘n kort bespreking ter bevestiging van wat van ‘n prefek verwag word, stem die lede van die vergadering vir die 13 kandidate van sy / haar keuse van elke geslag.
 • Die 26 verkose monitors woon ‘n leiersontwikkelingskamp by waartydens die leerlinge noukeurig dopgehou word om die moontlike hoofleiers te identifiseer. 
 • Na die leiersonwikkelingskamp kom die Gr 6 personeel, personeel wat op die kamp was en die bestuurspan bymekaar om te stem vir die 4 onderhoof dogters/seuns en die 2 hoofseun/dogter. 
 • Die stemme word getel om die finale prefekte raad te bepaal. In die geval van ‘n staking van stemme word ‘n nuwe stembrief getik, met slegs die name van die kandidate met ‘n gelykop uitslag.
 • Die onderhoofleiers en hoofleiers word tydens die prysuitdeling bekend gemaak.
 • Prefekte wat vroeg in die jaar verhuis kan ‘n vakante pos skep wat gevul word deur die leerling wat tydens die laaste kortlys stemming die meeste stemme gehad het.
 • Leerders wat van ander skole kom en prefekte in anders skole was, kan hulself gedurende die 1ste en 2de kwartaal inpresteer as prefekte by Laerskool Laeveld.
 
          p 1                                                              p 2  
 
 
CODE  OF HONOUR AS  PREFECT OF  LAERSKOOL LAEVELD
 
I  HEREBY  DECLARE:
That I accept the nomination as Prefect of this school and that no matter what my weaknesses I shall always act in the interest of my school.
That I shall execute duties and responsibilities which coincide with this position.
That I shall always reveal a spirit of co-operation.
That I shall offer healthy guidance not only during but also after school hours.
That I shall always be polite and act in a worthy manner towards teachers and pupils (learners) and that my personal neatness and clothing will be a reflection of the pride I have in my school.
That I shall do the duties entrusted to me in a loyal, dedicated and dignified manner and set an example to all pupils and under all circumstances remember that I am a pupil of Laerskool Laeveld.
I undertake to always be loyal to my country and nation as well as to maintain any Christian principals in honour of God and out of duty to my country.
As monitor I shall not only endorse the following principles but also live them to the full.
1. Righteousness, fairness, cheerfulness and friendliness towards my fellowman.
2. Sincere loyalty towards my own people (nation) culture, morals and language.
3. With sincere love and gratitude to God our Creator in the steadfast belief that He 
is the provider of all things.
WITH MY HIGHEST  FAITH  AND  IDEAL
“KEN  HOM  EN  LEEF”
 
EREKODE AS PREFEK VAN LAERSKOOL LAEVELD
Hiermee verklaar ek dat ek my benoeming as prefek van Laerskool Laeveld aanvaar en dat ek ten spyte van my eie swakhede altyd in belang van die skool sal optree.
Dat ek die pligte en verantwoordelikhede wat met hierdie posisie saamval sal uitvoer.
Dat ek gesonde leiding, nie net tydens skoolure nie, maar ook op alle gebiede sal gee.
Teenoor onderwysers en leerlinge sal ek hoflik en waardig optree en my persoonlike netheid en kleredrag sal ‘n weerspieëling wees van die gevoel van trots wat ek vir my skoolhet.
Die pligte wat aan my opgedra word, sal ek op toegewyde, getroue en waardige wyse sal uitvoer en ‘n voorbeeld wees vir elke leerling en onder alle omstandighede, sal ek onthou dat ek ’n leerling van Laerskool Laeveld is. 
Ek onderneem om te alle tye in lojaliteit teenoor my land en volk te staan asook om my Christelike beginsels ter ere van God en in diens van Suid-Afrika uit te leef.
As prefek  sal ek nie net die volgende beginsels onderskryf nie, maar ook uitleef :
1. Voorbeeldigheid, waardigheid en vriendelikheid teenoor my medemens.
2. Innige lojaliteit teenoor my eie volk, kultuur, normes en waardes en taal.
3. Met opregte liefde en dankbaarheid teenoor God die Skepper, in die vaste geloof dat Hy die onderhouer van alle dinge is.
 
MET MY HOOGSTE GELOOF EN IDEAAL “KEN HOM EN LEEF”
 
  dogters    seuns