LAEVELD LOLLIES:

Liewe Lollie ouers

Dankie dat u, u kind aan ons toevertrou.  Ons hoop werklik dat u kind ‘n verrykende jaar by die Lollies sal beleef.

Ons wil graag die volgende sake onder u aandag bring:

1.  Die doel van Graad RR en R:

·         Om u kind reeds op ‘n vroeë ouderdom van God bewus te maak.

·         Om u kind sy/haar eie uniekheid te laat ontdek soos hy geskape is.

·         Om u kind op ‘n spelender, informele wyse te laat ontwikkel in alle vaardighede volgens sy/haar ouderdom.

·         Om u kind bloot te stel aan sosiale ontwikkeling en om positiewe sosiale interaksie te bevorder.

·         Om ‘n stukkie van die ouerhuis in die skool in te bring deur:

Informeel te werk te gaan;

‘n Warm, veilige en gesellige atmosfeer te skep;

U kind toe te laat om hom/haarself uit te leef.

2.  Ons dagprogram

    Hoewel die Lollies deel van Laerskool Laeveld is funksioneer ons tog meestalafsonderlik.

   Ons uitstappies en aktiwiteite word afsonderlik onderneem.

    Met sekere geleenthede sal ons wel inskakel by die skool se aktiwiteite.

    Ons dagprogram verskil ook van die res van die skool.

    7:00  -  7:45  -  Aankoms en buitespel

    7:45  -  8:00   - Toiletroetine en gesondheidskontrole

    8:00  -  8:30  - Eerste kring:  Bybel, Wiskunde, weerkaart en perseptuele  ontwikkeling

    8:30  -  9:00  - Groot motoriese aktiwiteite in klasverband

    9:00  -  9:15  -  Handewas en etenstyd

    9:15  -  9:30  - Uitpak en verduidelik van hoofaktiwiteit

    9:30  -  10:45 - Vryspel binne: Hoof en by- aktiwiteite en opruim

    10:45  -  11:30  -  Vryspel buite en opruim

    11:30  -  11:45  -   Toiletroetine

    11:45  -  12:15  -   Tweede kring:  Wetenskap, persepsie en musiek

    12:15 -  12:30  -  Derde kring:  Temabespreking en storie

Daar sal elke dag ‘n hoof skeppende aktiwiteit en drie by-aktiwiteite vir die leerder beskikbaar wees om sy/haar kreatiwiteit en vaardighede te ontwikkel.  Die hoofaktiwiteit is meer gerig op die spesifieke uitkoms en vaardigheid wat in die tema bereik moet word.  Die by-aktiwiteite is vir inoefening van reeds aangeleerde vaardighede, asook vir genot.  Tydens vryspel sal daar ook skeppende aktiwiteite beskikbaar wees vir suiwer genot.

3.  Briewe

Inhoud en vaardighede word deur die jaar aan die kind oorgedra en georden aan die hand van die bepaalde CAPS temas.  Voor elke tema word daar ‘n weekbrief uitgegee waar die tema en werk vir die volgende twee weke uiteengesit word.  Die leerders word aangemoedig om boekies, prente, musiek, versies of enige relevante materiaal skooltoe te bring waar dit by die week se tema mag pas.

Ons poog om sover moontlik elke tema vir die kind ‘n aangename leerervaring te maak sodat hy/sy op ‘n spelender, selfontdekkende wyse kan leer.

4.  Gereedmakingsprogram om vaardighede te ontwikkel

Die volgende aspekte word hierdeur aangespreek:

·         Die fisiese ontwikkeling en groei van die kind.   

o    Groot- en fynmotoriese ontwikkeling

o    Liggaamsbewustheid

o    Visuele- en ouditiewe persepsie

o    Taspersepsie:  grof/ glad ens.

·         Taalontwikkeling

·         Kognitiewe ontwikkeling

o    Wiskundige begrippe

o    Assosiasies

o    Persoonlike wetenswaardighede

o    Kreatiwiteit

·         Konsentrasie en aandagspan

·         Skeppende aktiwiteite

·         Die emosionele ontwikkeling en groei van die kind

·         Sosiale ontwikkeling

o    Mededeelsaamheid                 

o    Hulpvaardigheid

o    Empatie

o    Vriendskap

o    Regverdigheid

o    Samewerking

5.  Aktiwiteite wat die program ondersteun. (met voorbeelde van ‘n paar ontwikkelingsvaardighede)

·         Aankoms:

Sosialisering met volwassene

Sosialisering met maatjies

Emosionele ontwikkeling (Skeiding tussen ouer en kind)

·         Bybel/Storietyd:

Ouditiewe persepsie (luistervaardighede)

Taalontwikkeling (verbalisering van emosies)

Sosialisering (gesels met en oor maats)

Emosionele ontwikkeling (ek behoort)

·         Bewegingspele/musiek

Groot motoriese ontwikkeling (hardloop, spring en balanseer)

Hand- oogkoördinasie (vang/skop die bal)

Visuele persepsie

Ouditiewe ontwikkeling (luister na opdragte/musiekbeluistering)

Taalontwikkeling

·         Skeppende aktiwiteite:

Fyn motoriese ontwikkeling (hantering van bv. skêr, kwas en kryte)

Liggaambewustheid (bv. kruis die middellyn van my lyfie as ek ‘n oppervlak verf).

Visuele- en ouditiewe ontwikkeling (bv. kan voorbeeld namaak en na opdragte luister en uitvoer)

Taalontwikkeling (bv. kan vrae vra en beantwoord)

Taspersepsie (ontdekking van nuwe materiaal/stowwe/tegnieke)

Kognitiewe ontwikkeling (groepering, assosiasie, passing, kreatiwiteit)

Konsentrasie en aandagspan (voltooiing van projek)

Emosionele ontwikkeling (deursettingsvermoë om projek te voltooi)

Sosiale ontwikkeling (mededeelsaam, samewerking)

Onthou, alles wat u kind met sy/haar twee handjies maak, beskou hy/sy as ‘n prestasie en om dit vir iemand na aan hom/haar te gee, verskaf hom/haar groot plesier.  Maak dus ‘n ophef daarvan en stal dit iewers uit vir almal om te sien.

·         Bak en brou

Kognitiewe ontwikkeling (Wiskundige begrippe bv. afmeet, uittel van tellers asook kreatiwiteit)

Fynmotoriese ontwikkeling (oog- en handkoördinasie, vingerspeletjies)

Emosionele ontwikkeling (vrye uiting gee aan emosies, genot)

Taalontwikkeling (bv. smeer, meng, vryf, klits, roer, meer as, minder as)

·         Vryspel/Fantasie/Groepspele

Sosiale ontwikkeling (mededeelsaamheid, vriendelikheid, verdraagsaamheid)

Emosionele ontwikkeling (selfontdekking, selfbeheersing, selfhandhawing, identifisering en uitdrukking van gevoelens)

Groot motoriese ontwikkeling (klim, hang, hardloop, balanseer)

Taalontwikkeling (kan hom-/haarself weergee in taal)

Kognitiewe ontwikkeling (ontdek omgewing, leer probleem oplos)

Algemene gesondheid (liggaamshouding, lewenslus, energie, uithouvermoë)

6.  Tye:

Maandae tot Vrydae vanaf 7:00 tot 12:30 (skoolvakansies en openbare vakansiedae uitgesluit)

Indien u nie u kind betyds kan afhaal nie, kan u 'n alternatiewe reëling met die naskool tref om u kind te akkommodeer tot 14:00 teen 'n addisionele fooi. Naskool begin om 12:30 tot 17:30

7.  Kosblikke

Die soort kos wat kinders eet - of nie eet nie - het ‘n groot invloed op hulle nie-verbale intelligensie, kognitiewe gedrag en geheue. Die blote eet van ontbyt verbeter kinders se skoolbywoning, woordeskat, aandagspan en korttermyngeheue.  Gesonde kos is noodsaaklik vir gesonde ontwikkeling.  Koolhidrate in die kosblik is baie belangrik om glukose vir die brein te verskaf.  Los die vrugtesap of koeldrank en lekkers eerder vir naweke.  Proteiene in die vorm van bv. ‘n gekookte eier, jogurt, vis, hoender, neute, biltong, ens. kan ook ingepak word.  Kasies, worsies, komkommer, worteltjies en ander gesnyde vrugte is ook voedsaam.  Wanneer u kind lekkergoed, soetkoekies en koeldrank saambring, lei dit tot groot hartseer en konflik.  Op ‘n Vrydag hou ons markdag waar hulle ‘n pakkie met lekkertjies kan koop. 

8.  Verjaarsdag

  Vir die leerder is sy/haar verjaarsdag baie belangrik.  Die verjaarsdag maatjie mag die dag met sy/haar verjaarsdag gewone klere aantrek skool toe.  ‘n Verjaarsdagkoek of pakkies mag skooltoe gestuur word.  Ons sing en maak die dag vir hulle baie spesiaal.

9.  Kleredrag

o    Somer:  Kortmou Laeveld Lollie T-hemp,  donkerblou skool kortbroek of rompie, kaalvoet.

o    Winter:   Rooi “fleece” baadjie, donkerblou lang sweetpakbroek of denim met tekkies. Alle klere, skoene en kouse moet asseblief DUIDELIK gemerk wees.

o    Algemeen:  Dogters mag klein oorbelletjies dra.  Dogtertjies se hare moet asb. ten alle tye netjies vas en uit hulle oë wees. Seuns se hare moet kort en netjies gesny wees.  Maak asb. elke week seker jou kind is luis vry.

10.  Vorderingsverslae

U kind se gedrag, deelname aan aktiwiteite en ontwikkeling sal deurentyd objektief waargeneem word.  Opvoedkundige kommentaar sal gelewer word en aanbevelings sal waar nodig gedoen word.

Aan die einde van die eerste kwartaal sal u ‘n vorderingsverslag ontvang.  Ons let veral in die eerste kwartaal op na die leerder se aanpassing, sosialisering, gedrag en gesindheid teenoor die skool en sy/haar maats asook die selfstandigheid waarmee take aangepak word.  Indien daar ernstige uitvalle of probleme vermoed word sal ons dit wel op hierdie stadium met u bespreek.  Onthou dat vaardighede op spelende, informele basis aangeleer word en dat ons nie op prestasie ingestel is nie.

Die assessering wat in die tweede kwartaal gedoen word behels: 

o    Groot motoriese en klein motoriese vaardighede

o    Basiese visuele en ouditiewe perseptuele vaardighede

o    Die kind se deelname, ingesteldheid en betrokkenheid by verskeie aktiwiteite word geassesseer

o    Ons kyk ook na taalontwikkeling, konsentrasie en aandagspan

Aan die einde van die derde kwartaal sal die kinders ‘n informele vorderingsverslag  ontvang

Aan die einde van die vierde kwartaal word die volgende aspekte geassesseer:

o    Gevorderde visuele en ouditiewe perseptuele vaardighede.

o    Taalontwikkeling

o    Hoër kognitiewe vaardighede

o    Konsentrasie en aandagspan

o    Perseptuele vaardighede word nou met hoër verwagting getoets

Ons het ‘n sielkundige, spraak- en arbeidsterapeut op die terrein.  Indien ons enige uitvalle sou identifiseer sal ons met u gesels en kan u kind deur die persone geassesseer word.

11.  Algemeen

Leerders moet asseblief nie speelgoed saambring skooltoe nie.  Dit lei gewoonlik tot baie trane en konflik.

Ons het elke Vrydag ‘n markdag.  Elke kleuter kry ‘n beurt om pakkies ter waarde van R5 skooltoe te bring.  Almal bring elke Vrydag R5 en koop dan die pakkies.  Dis baie lekker en almal geniet dit baie.

12.  Dissipline

n Leerder wat nie die Lollie/skool se gedragskode eerbiedig nie en die volgende onaanvaarbare gedrag openbaar moet gedissiplineer word.

*Ongehoorsaamheid * Wangedrag * Vuil taal * Vandalisme * Boelie gedrag en  disrespekvolle optrede.

Die hoof en beheerliggaam behou die reg voor om te enige tyd betrokke te raak en ‘n sanksie toe te pas in die beste belang van die leerder, ouer en onderwyseres.

Wanneer ‘n kind se gedrag en optrede die ander leerders in die klas benadeel dat die skep van ‘n leerkultuur nie meer moontlik is nie m.a.w almal word nou benadeel deur die individu word daar opgetree in die beste belang van elke kind.

13.  Tien belangrike skoolreëls wat by die leerders ingeskerp moet word.

1.     Ek is eerlik!

2.     Ek is gehoorsaam die eerste keer wat ek aangespreek word.

3.     Ek bly stil en luister wanneer `n volwassene praat.

4.     Ek het goeie tafelmaniere.

5.     Ek hanteer ander se besittings met respek.

6.     Ek tree vriendelik, bedagsaam en respekvol op teenoor ander mense.

7.     Ek sit my hand voor my mond wanneer ek hoes, nies of gaap.

8.     Ek is skoon en netjies op myself en my omgewing.

9.     Ek sê altyd asseblief en dankie.

10.  Ek mag nooit vloek of vuil taal gebruik nie.

14.  Skooltye:

Arriveer:  07:00- 07:45 - hekke sluit stiptelik om 7:45. Laat weet asb. indien die leerder laat gaan wees.

Opvoedkundige program:  08:00-12:30

Wagklas (Slegs verbintenis leerders)

Naskoolure: 12:30-17:30.

15. Skoolgelde:

R1 330 per maand x 10 maande.  Eerste paaiement betaalbaar voor einde Januarie..

Skoolnommer:   Tel:  013 741 1029