Toelating en vertrek van leerlinge


Eerste Inskrywings (Graad  1)


Kinders wat gedurende die jaar van toelating sewe word, is skoolpligtig.  Ouers word vriendelik versoek om die volgende gereed te hê indien Gr. 1 leerling ingeskryf word.

  • ID van beide ouers
  • Geboortesertifikaat van leerling
  • Alle persoonlike inligting soos vervat in die inskrywingsvorm
  • Inskrywingsvorm beskikbaar by skool.

Leerlinge vanaf ander skole

 

Die volgende inligting word verlang wanneer ‘n leerling van ‘n ander skool hier inskryf.

  • ‘n Oorplasingskaart van die vorige skool
  • Nuutste skoolrapport of verslae
  • Identiteitsdokumente van beide ouers
  • Geboortesertifikaat van leerlinge.

Vertrek van leerlinge

 

Eers nadat alle handboeke, afgemerk op ‘n lys by die betrokke klas- onderwyser ingehandig is sal ‘n oorplasingskaart aan die vertrekkende leerlinge gegee word.
‘n Oorplasingskaart moet per brief aangevra word.

Toelatingsvereistes

 

Toelatingsvereistes word jaarliks deur die Beheerliggaam bepaal onderhewig  betrokke wetgewing en voorskrifte soos bepaal deur die Nasionale Departement van Onderwys.

 

 

Admission and Departure of Pupils:

 

First admission (Grade 1):

 

Children turning 7 during the year are obligated to attend school. Parents are requested to have the following ready to enroll grade ones.

ID of both parents
Birth certificate of pupil.
All necessary information listed in the enrolment form.
Enrolment forms available at school.

Pupils from other schools require transfer papers, latest school report, ID documents of both parents and birth certificate of student.

 

Departure of pupil:


Transfer papers must be requested in writing.  All books listed against the students name kept by the class teacher must be handed in before transfer papers will be given.

Requirement for allowance of students are determined annually subject to legislature and direction stipulated by the National Department of Education.