D6 COMMUNICATOR: EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE MET LAEVELD OUERS

Dit is vir ons aangenaam om die School Communicator aan u bekend te stel – ’n innoverende en opwindende manier om met ouers te kommunikeer. Die primêre doel van hierdie sisteem is nie net om kommunikasie tussen ons ouers en die skool te verbeter nie, maar ook om ALLE briewe wat per hand versprei word te vervang. Dit gaan lei tot besparing van kostes op papier vir die skool en vir u as ouer ‘n besparing op onderrigfooie! ONS RIG DUS ‘N VERSOEK TOT U AS OUER OM HIERDIE SISTEEM OP U SELFOON OF REKENAAR AF TE LAAI!!

Die School Communicator hou u ingelig oor wat by die skool gebeur. Dit word outomaties opgedateer en gee u al die jongste nuus en kalender-inligting oor geleenthede wat voorlê. Dit bevat ook ’n fotogallery, ’n kontaklys en ’n hele klompie nuttige skakels en dokumente. Om kommunikasie met u te verbeter, moedig ons u sterk aan om die School Communicator op u rekenaar en selfoon te installeer. Dit is veilig en word daagliks deur meer as ‘n ¼ miljoen mense wêreldwyd gebruik. Verskeie hoër- en laerskole in Nelspruit maak reeds gebruik van die d6 Communicator.

Waar om te begin:

Dit is maklik om die School Communicator te installeer. U kan die installeerder aflaai vanaf die School Communicator-webwerf: www.school-communicator.com/downloads. Wanneer u dit aflaai, klik eers op “save” en dan “run”. U kan die School Communicator laai op soveel rekenaars as wat u wil.

U kan die d6 School Communicator ook op u selfoon installeer. Daar is verskillende Apps vir Blackberry, iPhone, en Android. Gaan na www.school-communicator.com/downloads van u foon af om die App op u selfoon te installeer.

Altyd op datum:

Nuus en relevante inligting word gereeld deur die skool bygevoeg. Die School Communicator sal outomaties opdateer soos nuwe inligting bygevoeg word. U hoef niks verder te doen nie.

Kry net die nuus wat u wil hê:

U kan kies watter nuus en kalender-inligting u wil ontvang. Klik op Verpersoonlik en selekteer die toepaslike opsies uit die lys wat verskaf word.

Hoe sal die School Communicator u rekenaar beïnvloed?

Die School Communicator is ’n liggewig program en behoort geen noemenswaardige invloed op u rekenaar te hê nie. In sommige gevalle sal u dalk die antivirus- of vuurmuurverstellings moet verander sodat die School Communicator kan werk. As u op ’n onderneming se netwerk werk, sal u dalk die netwerk-administrateur moet vra om u te help. Meer as 100 000 ouers gebruik reeds die School Communicator suksesvol, tuis sowel as by die werk.

Bandwydte:

Die School Communicator gebruik gemiddeld 30Mb data per maand. Dit sal van maand tot maand ’n bietjie wissel, afhangend van hoe dikwels ons die inhoud opdateer, maar behoort nooit buitensporig te wees nie.

Privaatheid:

Enige persoonlike inligting wat aan die School Communicator verskaf word (insluitende u registrasiebesonderhede) is heeltemal privaat en mag net deur die skool gebruik word. Dit mag nie verkoop word of aan enige derde party verskaf word nie. Die School Communicator-bedieners word deur Thawte beskerm om te verseker dat daar geen ongemagtigde toegang tot u besonderhede is nie.

Ondersteuning:

Kontak ons asseblief as u enige vrae het, of onseker oor sekere aspekte voel. U kan ook die ondersteuningspan kontak as u enige probleem het om die School Communicator te laat funksioneer. Skakel  hulle by 08602211 36 of stuur e-pos na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Dit is vir ons van kardinale belang dat u as ouer hierdie projek ondersteun ten einde ons skool effektief en optimaal te laat funksioneer. U samewerking in hierdie verband word opreg waardeer!

D6 COMMUNICATOR: EFFECTIVE COMMUNICATION WITH LAEVELD PARENTS

We are very pleased to announce the launch of the School Communicator – an innovative and exciting new way of communicating with parents. The main purpose of the Communicator is not only to ensure better communication between the school and parents, but also to replace ALL LETTERS that is circulating by hand. This will lead to savings of costs on paper for the school and for you as a parent on tuition fees! WE THEREFORE REQUEST YOU TO DOWNLOAD THIS SYSTEM ON YOUR CELL PHONE OR COMPUTER AS SOON AS POSSIBLE!!

The School Communicator keeps you up to date with what is happening at the school. It updates automatically, and brings you all the latest news and calendar events. It also contains a photo gallery, contact list and a range of useful links and documents. In order for us to improve our communication with you we encourage you to install the School Communicator on both your computer and mobile phone. It is safe and secure and is used daily by more than ¼ million people worldwide. Several primary and secondary schools in Nelspruit are already using the d6 Communicator.

Getting started:

Installing the School Communicator is very simple. Download the installer from the School Communicator website: www.school-communicator.com/downloads. While downloading click “save” and thereafter “run”. You can install the School Communicator on as many computers as you like. You can also install the d6 School Communicator on your mobile phone. There are specific apps available for Blackberry, iPhone and Android. All you need to do is visit our School Communicator website: www.school-communicator.com/downloadsfrom your mobile phone browser and download the app.

Always up-to-date:

News and relevant information is added regularly by the school. Your School Communicator will automatically update as new information is added. There is nothing further you need to do.

Get only the news you want:

You can select which news and calendar information you’d like to receive. Click on the Personalise tab and select the relevant channels from the list provided.  

How will the School Communicator affect your computer?

The School Communicator is a lightweight application and should have no noticeable impact on your computer. In some instances you might need to change your anti-virus or firewalls settings to allow the School Communicator to run. If you are on a company network you might need to ask your network administrator to assist you. Over 100 000 parents are already successfully using the School Communicator, both at home and at work.

Bandwidth: 

The School Communicator typically uses about 30Mb of data a month. This will fluctuate a little from month to month depending how often we update the content, but should never be excessive.

Privacy:

Any personal information shared with the School Communicator (including your registration details) is absolutely private, and may only be used by the school. It may not be sold or shared with any third party. The School Communicator servers are protected by Thawte to ensure no unauthorised access of your details.

Support:

Please contact us if you have any questions or concerns. You can also contact the School Communicator support team if you experience any problems running the School Communicator. Contact them on 0860 22 11 36 or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

It is of the utmost importance that you as a parent support this project in order for the school to function effectively and optimal. Your co-operation in this regard is highly appreciated!