Bevorderingsvereistes vir Graad 4-6

 1. Graad-tot-graad-bevordering binne die toepaslike ouderdomsgroep sal die aanvaarde norm wees, behalwe as die leerder nie die gewenste vordering in die daaropvolgende graad toon nie.
 2. Die volgende riglyne om 'n leerde se vordering in graad 4 tot 6 in the Intermediêre Fase te bepaal:
  • Voldoense Prestasiebeskrywing (Vlak 4) in een amptelike taal op Huistaalvlak, soos bedoel in paragraaf 12(1)
  • Matige Prestasiebeskrywing (Vlak3) in die tweede vereiste amptelike taal op Eerste Addisionele Taalvlak, soos bedoel in paragraaf (12(1);
  • Matige Prestasiebeskrywing (Vlak 3) in Wiskunde, soos bedoel in paragraaf 12(2); en
  • Onderworpe aan subparagraaf(e), 'n Matige Prestasiebeskrywing (Vlak 3) in enige van die oorblywende twee (2) goedgekeurde vakke, soos bedoel in pragraaf 12(3), 12(4) en 12(5).
  • Immigrantleerders mag behoudens paragraaf 4(1)(c)(ii) van een amptelike taal vrygestel word, met dien verstande dat hulle behoudens subparagraaf (d) 'n Matige Prestasiebeskrywing (Vlak 3) in al die oorblywende drie (3) vakke behaal.
 3. Progressie mag slegs een maal in die Intermediêre Fase toegepas word om te verhoed dat 'n leerder in hierdie fase vir 'n periode langer as vier jaar teruggehou.
 4. 'n Leerder wat nie gereed is om die verwagte vlakvereistes te voldoen nie, en in die eerste fase reeds vir 'n periode van vier (4) jaar of langer teruggehou is, en moontlik weer vir vier(4) jaar in die tweede fase teruggehou sal word, moet die nodige ondersteuning kry.

Bevorderingsvereistes vir Graad 7-9

 1. Leerders in graad 7-9 sal van graad to graad bevorder word indien hulle nege (9) vakke, genoem in paragraaf 19(1) to (8) aangebied het en, behoudens subparagraaf (a) to (e), aan die bevorderingsvereistes van agt(8) vakke voldoen het, voorts met dien verstande dat die Skoolgebaseerde assesseringskomponent van die negende vak voltooi is.
  • Voldoende Prestasiebeskrywing (Vlak 4) in een amptelike taal op Huistaalvlak, soos bedoel in paragraaf 19(1);
  • Matige Prestasiebeskrywing (Vlak 3) in the tweede vereiste amptelike taal op Eerste Addisionele Taalvlak, soos bedoel in paragraaf 19(1);
  • Matige Prestasiebeskrywing (Vlak 3) in Wiskunde, soos bedoel in paragraaf 19(2);
  • Matige Prestasiebeskrywing (Vlak 3) in die enige drie (3) van die ander vereiste vakke, soos bedoel in paragraaf 19(3), 19(5), 19(6), 19(7) en 19(8); of
  • Onderworpe aan subparagraaf (f), ten minste 'n Basiese Prestasiebeskrywing (Vlak 2) in enige twee (2) van die oorblywende vereiste vakke soos bedoel in paragraaf 19(3), 19(5), 19(6), 19(7) en 19(8).
  • Immigrantleerders mag behoudens paragraaf 4(1)(c)(ii), van een amptelike taal vrygestel word, met dien verstande dat hulle behoudens subparagraaf (e) 'n Basiese Prestasiebeskrywing (Vlak 2) in al die oorblywende drie (3) vakke behaal.
 2. Progressie mag slegs een maal in die Senior Fase toegepas word om te verhoed dat 'n leerder in hierdie fase vir 'n periode langer as vier jaar teriggehou word.
 3. 'n Leerder wat nie gereed is om aan die verwagte vlakvereistes te voldoen nie, en in die eerste fase reeds vir 'n periode van vier (4) jaar of langer teruggehou is, en moonltik weer vir vier (4) jaar in die tweede fase teruggehou sal word, moet die nodige ondersteuning kry.