KENNISGEWING  SKOOLGELD  2020   -   NOTICE   SCHOOL   FEE   2020

 

 GRAAD 1 - 7

Skoolgeld vir 2020 beloop R12 850 per leerling per jaar. Skoolgeld vir die jaar is betaalbaar in 10 paaiemente van R1 285.00 elk. Die eerste paaiement is betaalbaar by toelating in Januarie en die finale paaiement moet ons bereik voor 4 Oktober 2020. Skoolgeld is streng vooruitbetaalbaar voor die 5de van elke maand. Indien die skoolgeld ten volle vereffen word voor 1 Februarie 2020 kwalifiseer u vir 'n korting van 5% (R642.50) en betaal dus net R12 207.50 vir 2020.

GRADE 1 - 7

School fees for 2020 will be R12 850 per learner per year and payable in ten monthly installments of R1 285.00 each. The first installment is payable with enrolment in January and the final installment is due before the 4th of October 2020. School fees are strictly payable before the 5th of each month. If school fees are fully paid before the 1st of February 2020 you qualify for a discount of 5% (R642.50) and only R12 207.50 is payable for 2020.

GRAAD RR & R

Skoolgeld vir 2020 beloop R14 100 per leerling per jaar. Skoolgeld is maandeliks betaalbaar in tien paaiemente van R1 410.00 elk. Die eerste paaiement is betaalbaar by toelating tot die skool in Januarie en die finale paaiemente moet ons bereik voor 4 Oktober 2020. Skoolgeld is VERPLIGTEND en MAANDELIKS streng VOORUITBETAALBAAR voor die 5de van elke maand. Indien die skoolgeld ten volle vereffen word voor 1 Februarie 2020 kwalifiseer u vir 'n korting van 5% (R705) en betaal dus R13 395 vir 2020.

GRADE R

School fees for 2020 will be R14 100 per learner per year and payable in ten monthly installments of R1 410.00 each. The first installment is payable with enrolment in January and the final installment is due before the 4th of October 2019. School fees are strictly payable before the 5th of each month. If school fees are fully paid before the 1st of February 2020 you qualify for a discount of 5% (R705) and only R13 395 is payable for 2020.

i

 

BETAALWYSE -- METHOD OF PAYMENT

Die skool se amptelike beleid is betaling per DEBIET ORDER.  Die enigste alternatief is direkte inbetalings in ons ABSA tjekrekening. 

The official policy of the school is payment by DEBIT ORDER and the only alternative is direct payment  into our ABSA cheque account.

 

REKENING NAAM / ACCOUNT NAME - LAERSKOOL LAEVELD

REKENING NOMMER / ACCOUNT NUMBER - 1070  491 741

TAKKODE / BRANCH CODE - 334-252   (EFT  632 005)

TJEKREKENING / CHEQUE ACCOUNT

VERWYSING (op die skool se bankstaat)  -  VAN & FAMILIEKODE  bv  BOTHA BOT3333.    

ASSEBLIEF  GEEN  ANDER  VERWYSINGS.  Korrekte verwysing soos op die rekeningstaat.  

REFERENCE (on the school's bank account) - SURNAME & FAMILY CODE for example BOTHA  BOT3333.

PLEASE NO OTHER REFERENCE.  Correct reference as per school statement.

For inquiries in connection with school fees contact Me. Petro Herbst at the school, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

 Heffing van skoolgeld

Die voorgeskrewe skoolgeld word jaarliks vooruit gehef en is jaarliks vooruit betaalbaar. Die Beheerliggaam doen egter die vergunning dat skoolgelde maandeliks betaalbaar is oor 'n periode van 10 maande in gelyke paaiemente vanaf Januarie tot Oktober. Skoolgelde word jaarliks bepaal tydens die Begrotingsvergadering.

Ouers wat kwalifiseer vir kwytskelding volgens die wet moet aansoek om kwytskelding doen vir gedeeltelike of volle kwytskelding.  Indien daar nie om kwytskelding aansoek gedoen is nie of indien kwytskelding nie toegestaan is (volgens die voorskrifte in die wet) nie, bly ouers verantwoordelik om die skoolgeld te betaal. 

 

Betalings 

 Ouers word aangemoedig om per debietorder te betaal. Debietorders word  vanaf  Februarie tot November gehef. Ouers wat nie van die debietorder stelsel gebruik maak nie moet jaarliks vooruit of maandeliks vooruit betaal. 

 

Skuldinvorderaars 

 Die personeel van die skool volg agterstallige skoolgeld op. Indien hul nie suksesvol is nie word rekeninge oorhandig aan skuldinvorderaars.  Skuldinvorderaars word gemagtig om enige wettige metode aan te wend om die skuld in te vorder. 

 

Rekeningstate

 State word per e-pos gestuur. Bevestig asb. met die skool dat u e-pos adres korrek is.