VERHURING VAN SLUITKASSIES / RENTAL OF LOCKERS : 
 
Die skool beskik oor ± 100 sluitkassies wat op ‘n jaarlikse basis deur leerders gehuur kan word / the school possess ± 100 lockers which can be rented by learners on an annual base.
 
Neem asseblief kennis van die volgende reëlings in die verband / kindly take note of the following : 
 
Die koste vir die huur van ‘n sluitkas is R 160-00 vir die jaar vooruitbetaalbaar of R 40-00 per kwartaal. / The cost of rental is R 160-00 per year payable in advance or R 40-00 per quater.
 
Kassies kan deur die loop van die jaar ook gehuur word indien beskikbaar / lockers can be rented throughout the year if available.
 
Die bedrag is nie terugbetaalbaar indien ‘n leerder, vir watter rede ook al, sy / haar huur sou staak nie / Rental money is not refundable.
 
Slotte moet self voorsien word / Own locks must be provided.
 
Slegs een kas per gesin word toegelaat / Only one locker per family can be rented.
 
Die kaste sal deur Mnr. Moolman ge-administreer word en wel soos volg / Lockers will be administered by Mr Moolman as follow:
 
1)Gelde word by Me. Petro Herbst inbetaal. Money must be paid in at Ms Petro Herbst.
 
2)Sy reik ‘n kwitansie uit en die leerder neem dit na Mnr. Moolman waarna ‘n kas per nommer aan ‘n leerder toegeken word. Leerders se skooltoelatings-nommer moet by betaling op die kwitansie aangebring word / A receipt is issued and lockers will be issued per number to learners.
 
3)Kaste word op ‘n “first come first served” basis toegeken.  Leerders kan jaarliks reeds in November maand hulle kassies vir die volgende jaar hernu op voorwaarde dat hulle dieselfde kassie behou vir volgende jaar. Indien ‘n leerder ‘n ander kassie wil huur, kan dit eers in Januarie maand van ‘n jaar gedoen word/Lockers are issued on a “first come first served” base.  Learners may annually, during the month of  November, renew their lockers. If a learner wants to rent another locker, it can only be done during the month of January of the following year.
 
4)Alle Graad 7 leerlinge moet hulle kassies voor die Desembervakansie ontruim/All Grade 7 learners must vacate their lockers before the December school holiday.